Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zahradnických potřeb a souvisejícího zboží mezi společností IDOP + MIDOM s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je společnost IDOP + MIDOM s.r.o., se sídlem 696 04 Svatobořice-Mistřín, Na Dolině 645/32, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 11774410 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ11774410, zabývající se prodejem služeb. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou: 
  • e-mail: info@idop.cz
  • tel. číslo: 773 751 263
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě služby nabízeného Prodejcem.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí služeb, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

 

 

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Jak chráníme Vaše osobní údaje, který je dostupný na internetových stránkách Prodejce.

 

 

III. Objednávání

 

 

 1. Kupující od Prodávajícího kupuje službu za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétní služby na webových stránkách.

 

IV. Uzavření smlouvy

 

 

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání služby, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Objednávku lze učinit telefonicky.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

 

 

V. Odstoupení od smlouvy

 

 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na služby.

 

VI. Reklamace služby

 

 

 1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností: 
  • na e-mailovou adresu info@idop.cz
  • telefonicky na čísle 773 751 263
 2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí služby Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.
 4. Ke každé službě je přikládán prodejní doklad. Převzetím služby zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami.
 5. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
 6. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

 

VII. Platební podmínky

 

 

 1. Objednaná služba je možné zaplatit: 
  • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
 2. Služba zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.1.2022
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.